Jump to content

Guidelines

Regulamin forum Tamidia.pl

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

-Regulamin obowiązuje każdego użytkownika który zarejestruje się na forum Tamidia.pl
-Regulamin może być w każdej chwili zmieniony - wszyscy użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu.
-Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię od jego nieprzestrzegania.
-Rejestracja na Forum wymaga 13 roku życia w przeciwnym wypadku potrzebujemy zgody twoich rodziców.

 

 

§2 Definicje

 

-Administrator Gry/Forum - Osoba pełniąca funkcję właściciela/li serwisu Tamidia.pl

-Super Mistrz Gry - Osoba pełniąca funkcję pomocnika właściciela/li serwisu Tamidia.pl oraz posiadająca prawa na Forum.

-Mistrz Gry - Osoba pełniąca funkcję pomocnika właściciela/li serwisu Tamidia.pl oraz posiadająca prawa na Forum.

-Moderator - Osoba pełniąca funkcję pomocnika na Forum w celu kontrolowania treści udostępnionych przez użytkowników.

-Użytkownik - Osoba która rejestruje się na forum Tamidia.pl jednocześnie akceptująca regulamin.

 

 

§3 Dodatkowe Definicje

 

-Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Forum opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi. Konto Użytkownika składa się z profilu i wizerunku, np. zawierającego Avatar, Sygnaturę, Rangę oraz inne dane. Na Koncie Użytkownika można dobrowolnie umieścić również inne dane, np. krótki opis dotyczący Użytkownika.

-Avatar – grafika wyświetlana obok identyfikatora Użytkownika, wprowadzona przez Użytkownika czynnego, o wymiarach i rozmiarze pliku ustalanym przez Administratora Forum.

-Wpis - jednorazowa wypowiedź odnosząca się do wybranego tematu.

-Sygnatura - podpis tekstowy wyświetlany pod wpisem.

-Ranga - wskaźnik ujawniający ilość dokonanych przez Użytkownika czynnego wpisów. Ranga obejmuje:

 

a.)  Pijawka - od 10 wpisów

b.)  Pijawka II - od 30 wpisów

c.)  Pijawka III - od 50 wpisów

d.)  Debiutant - od 75 wpisów

e.)  Debiutant II - od 100 wpisów

f.)   Debiutant III - od 125 wpisów

g.)  Początkujący - od 150 wpisów

h.)  Początkujący II - od 200 wpisów

i.)   Początkujący III - od 250 wpisów

j.)   User* - od 300 wpisów

k.)  User* II - od 350 wpisów

l.)   User* III - od 400 wpisów

m.) Bywalec - od 450 wpisów

n.)  Bywalec II - od 500 wpisów

o.)  Bywalec III - od 600 wpisów

p.)  Popular User* - od 700 wpisów

q.)  Popular User* II - od 800 wpisów

r.)   Popular User* III - od 900 wpisów

s.)   24h Tamidia Elite User* - od 1000 wpisów

t.)    Rank Elite User* - od 1200 wpisów

u.)   Rank Elite User* II - od 1400 wpisów

v.)   Rank Elite User* III - od 1600 wpisów

w.)   *Inkwizytor* - od 1800 wpisów

x.)    *Mastah* - od 2000 wpisów

 

-Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum za udowodnione notoryczne naruszanie Regulaminu.

-Ostrzeżenie – kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum - Punkty ostrzeżeń wygasają po okresie miesiąca-dwóch czasu w zależności od złamanego punktu regulaminu.

-Prywatna wiadomość (PW) każda jednorazowa wiadomość, którą Użytkownik czynny może przesłać innemu Użytkownikowi czynnemu za pośrednictwem Forum, pod warunkiem, że adresat (Użytkownik czynny) nie zastrzegł prywatności swojego adresu

 

 

§4 Rejestracja

 

-Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonych kar i banów będzie traktowane jako multikonto i niezwłocznie banowane permanentnie.

-Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika.

-Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.

 

-Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

 

 

§5 Zastrzeżenia

 

-Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem czynnym celem weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania Forum – w razie uzasadnionej przyczyny.
-Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu Forum spowodowane przez działanie siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem operatora telekomunikacyjnego.
-Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań Forum.
-Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzecznych z obowiązującym prawem polskim działań Użytkowników albo osób trzecich.
-Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
-Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Forum, w szczególności celem konserwacji.
-Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie Forum w każdym czasie.
-Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na Forum.
-Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności Forum.
-Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie.

 

 

§6 Zasady wpisów

 

-Administrator przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.

-Administrator nakazuje sprawdzenie każdego wysyłanego na Forum pliku wykonalnego internetowym skanerem antywirusowym znajdującym się pod adresem internetowym: http://virustotal.com/

-Administrator zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane przez Administratora lub Moderatora Forum.

-Administrator zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych.

-Administrator zaleca nie umieszczanie (kopiowanie) wpisu umieszczonego na Forum do innych forum lub w wielu kategoriach.

-Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.

-Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.

-Administrator zaleca, w odniesieniu do działów szczegółowych, stosowanie uzupełniające z Regulaminem, szczegółowych wytycznych tam zamieszczonych – przy czym wytyczne szczegółowe mają moc nadrzędną.

-Administrator zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum ruchomościami lub przedmiotami wirtualnymi. Za wyjątkiem specjalnie przeznaczonego do tego działu, na specjalnie określonych zasadach i warunkach.

 

Dodatkowe zasady działów Kupie / Sprzedam

 

Wzór jaki jest wymagany przy pisaniu o Kupnie przedmiotu:

 

Nazwa przedmiotu:
Screen/Opis przedmiotu:
Kontakt:

 

Wzór jaki jest wymagany przy pisaniu o Sprzedaży przedmiotu:

 

Nazwa przedmiotu:
Screen/Opis przedmiotu:
Cena Wywoławcza (CW) / Kup Teraz(KT):
Kontakt:

 

~Niestosowanie się do wyżej zamieszczonych wzorów automatycznie skutkuje zamknięciem/skasowaniem tematu oraz nadaniem punktów ostrzeżeń.

 

§7 Postanowienia uzupełniające

 

-Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”, materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, uważanych za tabu, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych Osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną i nagannych moralnie, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

-Zabronione jest na naszym forum pisanie o wymianach przedmiotów/postaci z Tamidia.pl za inne dobroci materialne na innych serwisach, iż nasze forum nie będzie wspierało ich reklamowania. W drugą stronę można już pisać jak np. eq z Me*in*.pl za eq Tamidia.pl natomiast należy ukryć kilka liter z nazwy *.

-Zabronione jest pisanie o sprzedaży postaci bądź ekwipunku za walutę realną jak e.g. PLN / PSC / Przelew / Euro / GBP / etc.
-Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora ogłoszeń.
-Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika linków do stron zewnętrznych Forum, w szczególności zawierających materiały wymienione w ust 1.
-Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych wobec Forum w działach i miejscach do tego przeznaczonych.
-Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności zabronione bezwarunkowo są działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
-Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
-Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie luk lub błędów forum. W przypadku znalezienia Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Administratorowi zauważoną usterkę. Brak zgłoszenia lub wykorzystywanie luki w wypadku ujawnienia lub uzasadnionego podejrzenia skutkuje blokadą stałą, jako działanie na niekorzyść Forum.
-Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również następująco komunikacja z Forum za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP.
-W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody Forum na ich umieszczenie na Forum oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
-W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

 

§ TABELA KAR

 

70% Punktów Ostrzeżeń = blokada tworzenia tematów oraz pisania postów na forum przez okres 14 dni + blokada konta na forum na okres 7 dni.

100% Punktów Ostrzeżeń - stała blokada konta na forum.

 

-Spam / Post za postem / Doublepost / Multipost:
*Karane punktami ostrzeżeń: 10-20 pkt. Ostrzeżeń

 

-Offtopic:
*Karane punktami ostrzeżeń: 15 pkt. Ostrzeżeń

 

-Działanie na szkodę serwisu:
*Karane punktami ostrzeżeń: 40 pkt. Ostrzeżeń

 

-Odświeżanie tematu/postu wcześniej jak co 24 godz. :
*Karane punktami ostrzeżeń: 15 pkt. Ostrzeżeń

 

-Wulgaryzmy:
*Karane punktami ostrzeżeń: 15 pkt. Ostrzeżeń

 

-Flamewar:
*Karane punktami ostrzeżeń: 25 pkt. Ostrzeżeń

 

-Niedozwolony handel na forum typu eq/konto/yang za pln lub wklejanie linków aukcji z portali typu allegro etc. :
*Karane punktami ostrzeżeń: 30 pkt. Ostrzeżeń

 

-Brak CW / KT przy sprzedaży na forum:
*Karane punktami ostrzeżeń: 25 pkt. Ostrzeżeń

 

-Zamieszczanie treści pornograficznych:
*Karane punktami ostrzeżeń: 25 pkt. Ostrzeżeń

 

-Udostępnianie reflinków:
*Karane punktami ostrzeżeń: 20 pkt. Ostrzeżeń

 

-Udostępnianie innych forum tej samej tematyki:
*Karane punktami ostrzeżeń: 35 pkt. Ostrzeżeń

 

-Reklamowanie innych serwisów:
*Karane punktami ostrzeżeń: 30 pkt. Ostrzeżeń

 

-Udostępnianie linków lub plików zawierających wirusy / keyloggery / trojany.
*Karane stałą blokadą konta na forum.

 

-Wyłudzanie / Próba oszustwa:
*Karane stałą blokadą konta na forum.

 

-Spam Bot / Masowe Reklamy:
*Karane stałą blokadą konta na forum.

 

-Podszywanie się pod administrację:
*Karane stałą blokadą konta na forum.

 

-Multi konto:
*Karane stałą blokadą konta na forum.

 

-Udostępnianie wizerunku i danych użytkowników:
*Karane stałą blokadą konta na forum.

 

W przypadku kilku razowego złamania regulaminu stosuję się karę najwyższą jaką jest stała blokada konta na forum z blokadą możliwości stworzenia nowego.

 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

-Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

 

 

Tamidia.pl Team

×
×
  • Create New...